ARTIKEL 1 ALGEMEEN

Dit intern reglement preciseert de algemene regels voor de goede werking van de sportvereniging “vzw Dansaccent”, hierna de vereniging genoemd.

Dit intern reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de recentste versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de Ondernemingsrechtbank werden gepubliceerd. In geval van discrepantie tussen statuten en intern reglement, zullen de statuten steeds voorrang hebben.

Ieder lid van de verenging is geacht kennis te hebben genomen van dit intern reglement en zal zich houden aan de bepalingen van dit reglement. Door de aansluiting bij de vereniging aanvaarden alle leden de reglementen en gedragscodes van de vereniging en de sportfederatie waarbij de vereniging is aangesloten (met inbegrip van het tuchtreglement) en de bevoegdheid van deze sportfederatie.

ARTIKEL 2 LEDEN

 De vereniging bestaat, zoals in de statuten bepaald, uit verschillende soorten leden:

 • Effectieve leden: maken deel uit van en hebben stemrecht op de algemene vergadering. De voorwaarden waaraan de effectieve leden moeten voldoen worden bepaald in de statuten. Een lijst van effectieve leden wordt bijgehouden op de zetel.
 • Niet-effectieve leden: ondersteunen de doelstelling van de vereniging, doen actief aan sport in de vereniging en betalen het vereiste lidgeld.

Hun rechten en plichten worden, in voorkomend geval, beschreven in de statuten van de vereniging.

Alle leden verbinden zich tevens tot volgende afspraken:

 • Ieder lid wordt gewezen op het bestaan van de statuten en het intern reglement van de vereniging. Een exemplaar wordt bezorgd aan de leden of er wordt meegedeeld waar het intern reglement ingekeken kan worden.
 • Ieder lid verbindt zich ertoe om de statuten, het intern reglement en alle andere richtlijnen en gedragscodes van de vereniging te zullen naleven. Ieder lid zal tevens alle regels opgelegd door de sportfederatie waarbij de vereniging aangesloten is, naleven. Bij schending hiervan kan een tuchtsanctie opgelegd worden zoals hierna bepaald.
 • Ieder lid vertoont steeds onberispelijk, verantwoord en sportief gedrag met respect voor de werking van de medewerkers, andere leden en materiaal van de vereniging.
 • Ieder lid kan klachten, wensen of voorstellen indienen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur engageert zich ertoe om het vragende lid binnen een redelijke termijn van antwoord te voorzien.
 • Ieder lid geeft zo snel mogelijk een wijziging van zijn gegevens door aan het bestuur van de vereniging.
 • Ieder lid betaalt tijdig het lidgeld.

ARTIKEL 3 LIDMAATSCHAP

 Voordat een persoon besluit lid te worden van de vereniging heeft hij/zij het recht om in de maand september, aan 2 lessen op proef en zonder kosten, deel te nemen.

3.1. Inschrijving bij de vereniging gebeurt op de volgende wijze: via de inschrijvingsmodule op de website of via mail aan de vereniging.

De aansluitingsvoorwaarden worden omschreven in de statuten van de vereniging. De aanvaarding en het respecteren van de bepalingen van het intern reglement is één van deze essentiële voorwaarden. Bij aansluiting als lid heeft men het recht -op schriftelijk verzoek- een exemplaar van de statuten en het intern reglement te ontvangen.

Bij de inschrijving aanvaardt het lid dat de nodige gegevens ook zullen worden doorgegeven aan de sportfederatie waarbij de vereniging is aangesloten. Op die manier kan het lid aangesloten worden bij deze sportfederatie, teneinde de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen ten gunste van het lid te kunnen garanderen.

Voor minderjarigen of personen onder bewind, zal steeds een ouder of wettelijke vertegenwoordiger zijn/haar toestemming moeten verlenen alvorens de aansluiting gerealiseerd kan worden.

3.2. De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt bepaald door het bestuursorgaan van de vereniging.

De tarieven staan op de website vermeld.

Deze lidmaatschapsbijdrage is jaarlijks te betalen om lid te zijn van de vereniging voor het lopende werkingsjaar, hetzij van 01/07 tot 30/6 van het daaropvolgend jaar.

Bij aansluiting tijdens het lopende werkingsjaar is een bijdrage verschuldigd, overeenkomstig de resterende duurtijd binnen het lopende sportjaar.

De ledenbijdrage wordt in geen enkel geval, ook niet in geval van vroegtijdige beëindiging van het lidmaatschap of overmacht in de meest ruime zin (o.a. ziekte, epidemie of pandemie, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, brand, staking, …), terugbetaald, zelfs indien hierdoor de uitoefening van de lidmaatschapsrechten niet gegarandeerd kan worden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel door het bestuur worden verleend, na schriftelijke vraag van het lid en op basis van een doktersattest.

Deze bijdrage omvat het volgende: het recht op deelname aan de wekelijkse lessen/trainingen evenals de verzekeringspremie en de aansluitingskosten.

ARTIKEL 4 STRUCTUUR

 De structuur van de vereniging is als volgt samengesteld:

De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden en komt minstens éénmaal per jaar samen. Indien nodig kan er een bijzondere algemene vergadering bijeenkomen.

Het bestuursorgaan bestaat uit: de voorzitter, de secretaris-penningmeester en bestuurders. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur.

Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door één of meerdere dagelijks bestuurder(s); benoemd door het bestuursorgaan.

Alle bevoegdheden van deze organen worden bepaald door de statuten van de vereniging.

ARTIKEL 5 VEILIG EN ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN

Een veilige en ethisch verantwoorde sportomgeving is essentieel voor alle leden om vrijuit en ongestoord te kunnen deelnemen aan de activiteiten. De vereniging engageert zich daarom tot het naleven van volgende punten:

 • Alle bestuurders en vrijwilligers worden beschermd door het afsluiten van de nodige verzekeringen
 • Alle leden worden beschermd door de verzekering die inbegrepen is in de ledenbijdrage
 • Er wordt gestreefd naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Fairplay en sportiviteit worden hoog in het vaandel gedragen
 • Er wordt gewerkt aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen
 • Er heerst een open sfeer waarin iedereen zijn mening kan geven
 • Er wordt op een gezonde en medisch verantwoorde manier aan sport gedaan.

Van alle leden en allen die betrokken zijn bij de verenging, ook van de supporters, wordt verwacht dat ze zich onberispelijk gedragen en hiermee een voorbeeld zijn voor alle anderen.

Als bijlage aan dit Intern Reglement wordt de gedragscode gevoegd en maakt er integraal deel van uit.

 • Deze gedragscode dient verplicht aanvaard en gerespecteerd te worden. Indien een lid deze verplichting niet respecteert, kan dit een grond tot uitsluiting of schorsing van het betrokken lid bij de sportvereniging zijn.
 • De gedragscode is terug te vinden op de website.

ARTIKEL 6 BEPALINGEN INZAKE ONGEWENST GEDRAG

 Ongewenste omgangsvormen worden niet getolereerd. Indien nodig neemt het bestuur sancties die kunnen variëren van een mondelinge of schriftelijk waarschuwing, het verwijderen uit de accommodatie, de toegang ontzeggen tot ontslag als lid.

Toepassingsgebied ongewenste omgangsvormen

 1. Deze regeling inzake ongewenste omgangsvormen heeft niet alleen betrekking op lesgevers en sporters. Het recht op bescherming geldt ook voor andere leden en personen die op vrijwillige basis hun medewerking verlenen ten behoeve van de vereniging.
 2. Ongewenste omgangsvormen komen niet alleen voor tussen leden, vrijwilligers en gasten onderling, maar kunnen ook plaatsvinden tussen deze personen en derden.
 3. Om te bepalen of er sprake is van ongewenst gedrag wordt niet uitgegaan van de bedoelingen van de dader, maar hoe het overkomt bij de geïntimideerde. Mensen hebben zelf het recht om hun grenzen te trekken in de omgang met elkaar.

Geheimhouding en bescherming

Eenieder, die betrokken is bij de uitvoering van deze regeling en daarbij de beschikking heeft over de gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Dit geldt niet voor zover enig wettelijk voorschrift hem/haar tot bekendmaking verplicht of wanneer uit zijn/haar taak bij de uitvoering van deze regeling de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. Het bestuur draagt er zorg voor dat bij gebruikmaking van de klachtenregeling de melder niet wordt benadeeld in zijn/haar positie binnen de vereniging.

Definities

 1. Ongewenste omgangsvormen: Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, fysiek geweld, aanstootgevend gedrag, ongewenst taalgebruik en andere vormen van (verbale) agressie.
 2. Seksuele intimidatie: Seksuele intimidatie is elke vorm van verbaal, non-verbaal of lichamelijk ongewenst gedrag van seksuele aard of ander op geslacht gebaseerd gedrag dat afbreuk doet aan de waardigheid van mannen en vrouwen bij de vereniging. Hieronder valt lichamelijk, verbaal of non-verbaal gedrag waarvan de betrokkene niet is gediend. Kort samengevat kan gezegd worden dat seksuele intimidatie staat voor allerlei vormen van seksueel getinte aandacht die ongewenst, eenzijdig en opgelegd is. Het kan hierbij onder meer gaan om: onnodige of ongewenste aanrakingen, voortdurende opmerkingen over het uiterlijk, dubbelzinnige opmerkingen of gebaren, een bepaalde manier van kijken, tonen van pornofoto’s, (poging tot) aanranding of verkrachting, seksuele agressie.
 3. Discriminatie: Onder discriminatie wordt elke vorm van onderscheid (schriftelijk en/of mondeling) verstaan, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van geslacht, ras, godsdienst, levensovertuiging, handicap, seksuele geaardheid, leeftijd of herkomst, die tot doel of gevolg heeft de gelijke behandeling van leden, vrijwilligers en gasten aan te tasten of teniet te doen.
 4. Pesten: Pesten is het systematisch uitoefenen van psychisch, fysiek of seksueel geweld door één persoon of een groep personen tegen meestal één ander of een groep anderen, die niet (meer) in staat is (zijn) zichzelf te verdedigen. Voorbeelden van pesten zijn: telefoonterreur, iemand als lucht behandelen, iemand bespotten, roddelen, iemand in het openbaar belachelijk maken, zinloze taken geven.

5. Geweld en agressie: Als er gesproken wordt over geweld en agressie, dan gaat het om voorvallen waarbij een persoon (personen) psychisch en/of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. Er zijn drie vormen van geweld te onderscheiden: 1) verbaal: schelden en beledigen; 2) psychisch: lastig vallen, onder druk zetten, bedreigen met fysiek geweld en irriteren; 3) fysiek: schoppen, slaan, bijten en vastgrijpen.

Melding

Als iemand, lid, vrijwilliger of gast, het slachtoffer is geworden van seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, geweld en/of agressie, dan kan hij/zij diverse wegen bewandelen namelijk:

 1. Het zoeken naar onderlinge oplossingen. De betreffende personen kunnen proberen om onderlinge problemen in eerste instantie samen op te lossen. Het komt vaak voor dat iemand niet beseft dat zijn/haar gedrag ongewenst is. Als diegene rechtstreeks op zijn/haar gedrag wordt aangesproken, is dat vaak al voldoende om aan het gedrag een eind te maken. Als het niet mogelijk blijkt om gezamenlijk tot een oplossing te komen kan men naar keuze een van de volgende opties kiezen. Er geldt geen volgorde voor de onderstaande opties. Het betreft een vrije keuze uit deze opties.
 2. Contact opnemen met iemand van het bestuur. Als er een melding van ongewenst gedrag binnen komt zal een bestuurslid er in ieder geval, bij voorkeur op korte termijn, met de betreffende persoon of personen gaan praten om te voorkomen dat het erger wordt. Binnen het bestuur is Agnes Lindemans aangewezen als contactpersoon voor meldingen van ongewenst gedrag. Deze persoon lost een klacht niet op, maar is er in de eerste plaats om hem/haar op te vangen, te begeleiden en te ondersteunen en houdt daarbij alleen rekening met het belang van de betreffende persoon. Hij/zij doet niets zonder dat deze persoon dat wil en gaat in vertrouwen met de informatie om, waarbij de anonimiteit van degene die de klacht meldt wordt gegarandeerd.

Na de eerste opvang van de persoon kan de contactpersoon

 1. a) samen met de persoon analyseren wat er precies aan de hand is, wat de persoon al heeft ondernomen en wat er verder nog te doen valt.
 2. b) zoeken naar een informele oplossing bijvoorbeeld via een bemiddelaar.
 3. c) adviseren over het indienen van een formele klacht.
 4. d) begeleiden van de persoon in al deze fasen.
 5. e) eventueel verwijzen naar professionele hulpverlening.
 6. Inschakelen van een externe professionele vertrouwenspersoon. Iedereen die sport, kan te maken krijgen met ongewenst gedrag. Het kan veel emoties en vragen oproepen. Op die momenten kan het prettig zijn om even met iemand van buitenaf te kunnen praten.

Klachtenregeling

De klachtenregeling komt aan de orde wanneer het contact met het bestuur en/of de externe professionele vertrouwenspersoon geen bevredigend resultaat oplevert. Iedereen kan in dat geval een formele klacht indienen bij het bestuur. De klacht zal binnen de week na ontvangst ervan door het bestuur worden behandeld.

Sancties

Wanneer een klacht gegrond blijkt te zijn, kan het bestuur op advies van de contactpersoon aan de aangeklaagde persoon een sanctie opleggen. De zwaarte van de sanctie wordt van geval tot geval bepaald en zal afhankelijk zijn van de ernst van de voorvallen. In principe kunnen de volgende sancties worden opgelegd: – mondelinge waarschuwing – schriftelijke waarschuwing – schorsing voor bepaalde tijd – uitsluiting. De maatregel die wordt gekozen, is er mede op gericht dat de persoon die de klacht meldt de activiteiten binnen de vereniging, op gezonde, veilige en prettige manier kan voortzetten.

Geheimhouding

Ter bescherming van de belangen van alle direct betrokkenen wordt uiteraard de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen bij de behandeling van een melding. De contactpersoon en het bestuur zijn verplicht tot geheimhouding.

 

ARTIKEL 7 TUCHT EN SANCTIES

Wanneer een lid een bepaling van de statuten, het intern reglement, gedragscode of ander reglement geschonden heeft of zich ongepast gedragen heeft, kan het bestuur van de vereniging ter voorkoming van herhaling, om de orde of rust te herstellen of de veiligheid te waarborgen, ordemaatregelen (bv. schorsing deelname training of andere activiteiten) nemen. Dit betreft een bestuurlijke maatregel, geen tuchtsanctie.

ARTIKEL 8 SPORTSPECIFIEKE REGELS

De leden dienen elkaar (en hun eventuele tegenstanders) sportief te bejegenen en in woord en gedrag voortdurend hun bijdrage te leveren aan de goede sfeer en goede naam van de vereniging.

De leden worden geacht zoveel mogelijk deel te nemen aan de activiteiten georganiseerd door de vereniging en op een gezonde en medisch verantwoorde manier te sporten.

Tijdens de sportactviteiten is er geen alcoholgebruik toegelaten voor de leden.

Schade toegebracht door een lid, aan de vereniging of aan haar eigendom, dient onverwijld gemeld te worden aan het bestuur, die deze schade vervolgens geheel of gedeeltelijk kan verhalen op het betrokken lid.

De vereniging is niet aansprakelijk voor het zoek raken van en/of schade aan privé-eigendommen.

Binnen de gebouwen van de sportaccomodaties geldt een algemeen rookverbod.

De leden waken er te allen tijde over dat er geen verspilling is van energie door bv. deuren te sluiten, verlichting te doven na de les/training,…

De leden respecteren te allen tijde het milieu door bv. afval netjes in de vuilnisbakken te werpen, afval te verminderen door het gebruik van duurzame verpakkingsmiddelen, drankflessen i.p.v. plastic flessen,…

De leden dienen zorgvuldig en correct om te gaan met eigendommen van de vereniging, met de kleding van de vereniging en met de infrastructuur waarvan de leden gebruik maken.

ARTIKEL 9 SPONSORING

De vereniging kan contracten met sponsors aangaan. In het kader hiervan kunnen de leden communicatie toegestuurd krijgen waarop de sponsors vermeld staan. Daarnaast kan de leden ook gevraagd worden om wedstrijdkledij te dragen waarop het logo van de sponsor(s) is afgebeeld. De leden verbinden zich ertoe de goede naam en de rechten van de sponsors van de vereniging te eerbiedigen.

ARTIKEL 10 AANGIFTE ONGEVAL EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Ingeval van ongeval in de loop van een training, wedstrijd of andere activiteit van de vereniging, moet het lid dit zo snel mogelijk meedelen aan de betrokken verantwoordelijke. Indien het ongeval gedekt wordt door de verzekering van de vereniging, zal hiervan een aangifte gebeuren. Het lid is verzekerd volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering en kan voor de niet gedekte of vergoede schade geen vergoeding vragen van de vereniging. De polisvoorwaarden kunnen op schriftelijk verzoek, opgevraagd worden.
 2. De vereniging is niet aansprakelijk voor de diefstal of de beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leden, ook niet gedurende de uitoefening van de sport- of vrijetijdsactiviteiten.

     3. Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de             vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht              veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst                 heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de             betrokkene(n) wordt aangetoond.

 1. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inbreuken op de bepalingen van dit reglement, begaan door haar leden of door derden.

  ARTIKEL 11 PRIVACY

 De vereniging verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy van de leden te zullen respecteren. De persoonsgegevens van de leden worden overeenkomstig de privacyverklaring van de club behandeld. Deze privacyverklaring is te vinden op de website van de vereniging.

Elk lid stemt ermee in dat tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van de vereniging niet-geposeerde  foto’s en beeldopnames gemaakt worden waarop het lid afgebeeld wordt. Elk lid stemt er mee in dat deze foto’s en opnames door de vereniging gebruikt mogen worden voor weergave of publicatie op de website, folders, nieuwsbrief of sociale media van de sportvereniging, in welke vorm ook en al dan niet met vermelding van diens naam.

Het gebruik van de afbeelding levert geen financiële vergoeding op voor het lid.

ARTIKEL 11 WIJZIGING VAN HET INTERN REGLEMENT

 Dit intern reglement kan enkel gewijzigd worden op de wijze zoals in de statuten van de vereniging bepaald. Behoudens andersluidende bepaling kan het intern reglement aangepast worden door het bestuursorgaan van de vereniging.

De laatste wijziging vond plaats op 31/03/2021.